HIB Zwolle neemt uw privacy serieus

 
Beste leden van HIB Zwolle,
 
We zijn vast niet de eerste met een bericht over het belang van uw privacy. We
zullen ook niet de laatste zijn. En maar goed ook! Want ook wij nemen uw
privacy zeer serieus.
Voor de nieuwe privacywet zijn openheid en transparantie essentieel bij het
verkrijgen en opslaan van persoonlijke gegevens.
Wat gaat er precies veranderen?
We vatten de belangrijkste feiten rondom de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG), de nieuwe wet op de bescherming van
persoonsgegevens, voor u samen:
 Wij zijn volledig transparant over welke gegevens we van u gebruiken.
 Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële
doeleinden.
 U heeft het recht om in te zien hoe we uw data gebruiken.
 U heeft het recht op vergetelheid (het volledig wissen van uw persoonlijke
data).
 Uw persoonlijke gegevens zijn bij HIB Zwolle e.o. in vertrouwde handen.

 

Privacyverklaring vereniging Hart In Beweging (HIB) Zwolle e.o.

HIB Zwolle e.o., gevestigd per adres van de secretaris aan de Krulmate 99, 8014KH, Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
I: http://www.hibzwolle.nl
A: Krulmate 99
     8014KH, Zwolle
T: +31384655068
E: pknaapen1950@gmail.com

  1. van Gurp is de Functionaris Gegevensbescherming van HIB Zwolle. Hij is te bereiken via wvangurp@home.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
HIB Zwolle e.o. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer(s)

- E-mailadres(sen)

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze vereniging heeft, behoudens het gedurende het sportseizoen bijhouden van de presentielijst, niet de intentie andere dan de genoemde gegevens, in welke vorm dan ook, te verzamelen en/of te verwerken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
HIB Zwolle e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw contributiebetaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief of soortgelijke informatie
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
- U te informeren over wijzigingen binnen de vereniging, sporturen/-tijden, enz.
- Het registreren van de aan-/afwezigheid op het sportuur, om de gemiddelde bezetting te weten en mogelijk onopgemerkte (tijdelijke) afwezigheid te herkennen.

Personen die toegang hebben tot, of inzage in, uw persoonsgegevens

Bestuursleden van de vereniging hebben inzage/toegang tot de geregistreerde persoonsgegevens van de leden.
Contactpersonen van de sportgroepen hebben inzage/toegang tot de gegevens van uitsluitend de leden van hun groep.

Geautomatiseerde besluitvorming
HIB Zwolle e.o. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld iemand van HIB Zwolle e.o.) tussen zit.

HIB Zwolle e.o. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Windows 10 en software Microsoft Office.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
HIB Zwolle e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn voor alle categorieën van persoonsgegevens (zie de betreffende paragraaf) van maximaal 1 jaar na het beëindigen van het lidmaatschap van onze vereniging.

Delen van persoonsgegevens met derden

HIB Zwolle e.o. verstrekt gegevens uitsluitend aan derden, en alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
HIB Zwolle e.o. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HIB Zwolle e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, iemand anders, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar pietlinda@ziggo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. HIB Zwolle e.o. wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
HIB Zwolle e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Computerbestanden worden uitsluitend bewaard/opgeslagen op met een wachtwoord beveiligd opslagmedium middels met wachtwoord beveiligde computer, laptop, tablet, e.d. Overzichten op papier worden bewaard in een afsluitbare/afgesloten kast, ruimte, e.d.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met een van onze bestuursleden of via pknaapen1950@gmail.com