Beste leden HIB Zwolle,

 

Ledenvergadering
Op 6 september 2023 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. In die vergadering deed het bestuur
voorstellen over hoe we verdergaan met HIB en legde zij verantwoording af over het afgelopen jaar.

Hieronder het verslag van deze vergadering en van de afspraken die we daar hebben gemaakt.

* * * * *

Verslag ledenvergadering 6 september 2023

Aanwezig: namens het bestuur

Wim van Gurp, Jelle ter Burg, Piet Knaapen, Joyce Heyman en 14 sportleden t.w. Henk Boers, Jan Schakelaar, Bertus Karel, Jan ten Berge, Linda Knaapen-Pauwaert, Theo Reuvers,  Aart Wassing, Kees Nijpels, Henk Mak, Klaas Zijda, Henk Huis in t Veld, Jan van Lenthe, Klaas Nicolaij, Henk Woortman,

Afwezig met kennisgeving: Vincent Lokin en Cees Verdonk.

 

Groepsgrootte

Er wordt gesproken over de best passende groepsgrootte. Het minimaal aantal leden per groep is 8 tot 10, het maximum is 16. Bij uitbreiding van het aantal groepen van 3 naar 4 zijn er extra kosten vanwege extra zaalhuur en begeleidingskosten  Het streven is desondanks meer leden te werven. Het maakt de vereniging niet alleen wat robuuster, maar het is ook het doel van HIB om zoveel mogelijk leden aan het bewegen krijgen. Een andere mogelijkheid van meer groepen is de sportavonden in de week wat te spreiden, zodat er de mogelijkheid ontstaat op meer dan één avond mee te doen. Dit laatste moet nog worden uitgewerkt. Alle nieuwe informatie over het reilen en zeilen van HIB Zwolle is te vinden op onze website.

 

Ledenaantal

De aanwas van nieuwe leden is gering. Informatie over het reilen en zeilen van HIB Zwolle is te vinden op onze website. Nieuwe aanmeldingen gaan altijd via de mail naar de ledenadministratie. Er hebben zich onlangs 2 nieuwe leden aangemeld. HIB heeft 35 leden, het streefgetal is ca. 60 leden.

De Hartrevalidatie van Isala wijst haar revalidanten die het traject hebben afgesloten op de mogelijkheden die HIB biedt en beveelt aan lid te worden van HIB. De feedback van Isala is gering. We gaan weer een afspraak inplannen om HIB bij Isala en Vogellanden te promoten. Specifiek bij het Isala Harthuis. Ook leden die op dit moment een hartrevalidatie volgen maken de fysiotherapeuten daarop attent.

Geprobeerd wordt via publiciteit in de lokale streekbladen zoals De Peperbus en De Swollenaer HIB meer bekendheid te geven.

 

Deltion

Het sporten via Deltion start weer 23 november. Aanvang 10.15 tot 11.30 uur. Nadere info volgt op korte termijn. via een mail aan de leden. Deelname aan het wekelijks “uurtje” Deltion wordt van harte aanbevolen.

Dit niet alleen vanwege de positieve uitwerking voor jezelf, maar ook omdat je op deze manier actief meewerkt aan het opleiden van een nieuwe generatie sportbegeleiders.

 

Financiële zaken

Het door de penningmeester gevoerde beleid over de afgelopen 2,5 jaar, is door de kascommissie, bestaande uit de heer Woortman gecontroleerd en akkoord bevonden. Op voorstel van de kascommissie wordt Jelle hartelijk bedankt  voor zijn inzet en enthousiasme.

Het overzicht van de financiële zaken is via de penningmeester te verkrijgen en deels op de website.

De contributie voor het huidige seizoen 2023/2024 bedraagt € 125,-

Desgewenst is het mogelijk de contributie in termijnen te betalen, wel graag in overleg met de penningmeester.

Rabo bank en Gasthuizen benaderen voor sponsoring.

 

Uitbreiding Bestuur

Er wordt gezocht naar extra bestuursleden die gebieden als communicatie en PR voor hun rekening zouden kunnen nemen.

Jelle penningmeester en Wim voorzitter zijn voornemens het bestuur te verlaten. Wij zoeken voor hen  opvolgers in het bestuur.

 

PR en Communicatie

Oproep aan alle leden: Neem eens een buurman of kennis mee om HIB nog eens extra te promoten. Er komt  een persbericht in de regionale kranten om HIB nogmaals onder aandacht te brengen. Dit artikel is te lezen op onze website.

 

Rondvraag/Voorstel

Het merendeel van de aanwezige leden wil uitbreiding van het seizoen, namelijk 4 tot 6 weken langer sporten. Wim maakt een schrijven voor alle leden of er nog meer animo is om dit in te vullen bij het nieuwe seizoen. Als dit voorstel wordt aangenomen impliceert dit dat de contributie wordt verhoogd naar € 5 per avond.

 

Contributie
Om de stijgende kosten voor de vereniging de baas te blijven, is voor komend seizoen een kleine
contributieverhoging voorgesteld. De jaarlijkse contributie bedraagt nu  € 125,-.

Dat bedrag bestaat uit een administratief deel á € 25,- en een sportief deel á € 100,-  Het administratief deel is per stel, het sportief deel is per persoon. Een echtpaar dat beiden bij HIB sport, betaald per jaar dus 1x€25,'+ 2x€100,- = € 225,-

Iedereen een heel goed seizoen 2023-2024 gewenst.

Hartelijke groeten,

Wim van Gurp,
voorzitter HIB Zwolle